പ്രിയമുള്ള നാടക ഗാനങ്ങള്‍

1.ബലികുടീരങ്ങളെ ...!
2.വള്ളിക്കുടിളിന്നുള്ളിരിക്കും ....!
3.മാരിവില്ലിന്‍ തേന്‍ മലര് ......!
4.പാമ്പുകള്‍ക്ക് മാളമുണ്ട് ...!
5.അമ്പിളിയമ്മാവാ ..!
6.ചക്കരപ്പന്തലില്‍ തേന്മഴ ...!
7.തലയ്ക്കു മീതെ ..!

8.മധുരിക്കും ഓര്‍മകളെ .. !
9 ചില്ലിമുളം കാടുകളില്‍ അല്ലലലം ...!
10 .വെള്ളാരം കുന്നിലെ .പൊന്മുളം കാട്ടിലെ ..!
11.ചെപ്പുകിലുക്കണ ചങ്ങാതി ..!