പ്രിയമുള്ള ഹിന്ദി ഗാനങ്ങള്‍

1.തും സെ അച്ഛ കോണ്‍ ഹെ .. (പ്രിയ ഷമ്മി ,റാഫി സാബ് )
2.ബതന്‍ പെ സിതാരെ ലപേടെ ഹുയേ ..
3.ഖോയ ഖോയ ചാന്ദ് ....
4.യും തോ ഹമനേ ലാഖ് ഹസി ദേഖേ ഹെ...
5.യെ ചാന്ദ് സ റോഷന്‍ ചേഹരാ ........
6.മേനെ പൂച്ച ചാന്ദ് സെ..
7.അകേലേ അകേലേ ..കഹാം ജാ രഹെ ഹോ
8.ബാര്‍ ബാര്‍ ദേഖോ ..ഹസാര്‍ ബാര്‍ ദേഖോ..
9.ദില്‍ ദേകെ ദേഖോ ദില്‍ ദേകെ ദേഖോ..
10.ദില്‍ കെ ചരോമ്കെ മേ തുച് കോ ബിടാകര്‍ ..
11.ലിഖെ ജോ ഖത് തുച്ചേ ..
12.ഖിലെതെ ഹെ ഗുല്‍ യഹാം ..
13.ഫൂലോന്‍ കെ രംഗ് സെ ..ദില്‍ കീ കലം സെ ..
14.ചൌധവിം കാ ചാന്ദ് ഹോ.........(वाह ! वाह ! राफी साब !)
15.സുഹാനി രാത് ധല്‍ ചുകീ ..
16.ബഹാരോം ഫൂല്‍ ബര്സ്സാവോ ...
17.ക്യാ ഹുവാ തേരാ വാദാ ..
18.തും അഗര്‍ സാത് ദേനേ കാ വാദാ കരോ ...
19.പുകാര്‍ താ ചാലാ ഹും മേം ..
20.കഹി ദൂര്‍ ജബ് ദിന്‍ ടല്‍ ജായെ ...
21.ദേഖാ ഏക്‌ ഖാബ് തോ യെ സില്സിലെ ഹുവേ..
22.കോറാ കാഗസ് ധാ യെ മന്‍ മേരാ
23.മേരെ ജീവന്‍ കോറാ കാഗസ് ..
24.രൂപ്‌ തേരാ മസ്താനാ..
25.ചിങ്ങാരീ കോയി ഭദ്കെ ..
26.മേരെ നായനാ ..സാവന്‍ ഭാദോ ..
27.ഓ സാതീരെ ...തെരേ ബിനാ അഭി ക്യാ ജീനാ ..
28.സിന്ദഗി കാ സഫര്‍ ..
29.കഭി കഭി മേരെ ദില്‍ മേം.. ഖയാല് ആതാ ഹെ ..
30.തു ജഹാം ജഹാം ചലേഗാ ...മെര സായ .. സാത് ഹോഗാ ..(शुक्रिया लताजी ! )
31.അജീബ് ദാസ്താന്‍ ഹെ യെ ..
32. റിം ചിം ഗിരെ സാവന്‍ ...
33. ആജ കല്‍ തെരേ മേരെ പ്യാര് കെ ...
34.ജോ വാദാ കിയാ വോ നിഭാനാ പടെഗാ ..
35.ഓ നീലെ ഗഗന്‍ കി തലേ ...
36.സയനാര ..സയനാര ...
37.രാത് കലി ഏക്‌ ഖാബോം മി ആയെ ...