പ്രിയമുള്ള ലളിത ഗാനങ്ങള്‍ (ആകാശവാണി )

1 .മാമ്പൂ വിരിയുന്ന രാവുകളില്‍ .. ( കേട്ടാലും കേട്ടാലും മതിയാവില്ല .....!)
2.
തോണിക്കാരനും അവന്റെ പാട്ടും ...!